Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Spolupráce

Školní poradenské pracoviště Základní školy Dolní Brežany

MŠ Dolní Břežany je školou, která klade velký důraz na individuální přístup ke každému jednotlivci, na rozvoj potenciálu všech žáků a respektování jejich možností a schopností. Značná pozornost je věnována včasné identifikaci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a dětí nadaných či mimořádně nadaných, u kterých se mateřská škola snaží rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti.

Na základě pozitivních zkušeností pokračujeme a postupně společně rozšiřujeme spolupráci se  Školním poradenským pracovištěm při Základní škole Dolní Břežany (ŠPP).

Ve spolupráci se školním psychologem a školním speciálním pedagogem vytváříme systém včasné identifikace dětí s projevy nerovnoměrného vývoje v různých oblastech či nadáním. Odborníci ze ŠPP poskytují metodickou podporu pedagogickým pracovníkům mateřské školy, případně zákonným zástupcům dětí.

Je možné sponzorovat školku?

Velice si vážíme každé formy podpory, která nám je poskytnuta. Naplňování dlouhodobého záměru rozvoje naší mateřské školy zajišťujeme formou maximálně hospodárného využívání rozpočtu příspěvkové organizace a také získáváním vhodných dotačních programů. Pokud by kdokoli z vás měl chuť a možnost naši činnost podpořit, budeme velmi rádi.

Ano, školku sponzorovat lze. Naše školka bude vděčná za jakýkoli dar, který pomůže zvelebit a zpříjemnit prostředí školy, zkvalitnit výchovně vzdělávací proces formou nakoupení nových didaktických pomůcek či jiného vybavení ke zlepšení prostředí, kde naše děti tráví tolik času.

K čemu mateřská škola smí sponzorský dar využít?

Sponzorské dary budou použity účelově na základě dohody s poskytovatelem daru na nákup vybavení do konkrétní třídy MŠ nebo na rozšíření vybavení školní zahrady. Jako sponzorský dar lze pořídit například nábytek, výtvarné vybavení, didaktické pomůcky či hračky pro děti mateřské školy.

Jak je to s poskytnutím věcných darů?

Věcné dary škole věnovat lze, je však nutné se předem dohodnout na konkrétním předmětu a účelu, který bude tento dar plnit. Vybavení mateřské školy musí být schváleno atesty. Jestliže se rozhodnete darovat věc bez předchozí domluvy, Váš velkorysý skutek by se mohl minout účinkem. Pro školu je vždy praktičtější finanční dar. Pořízení konkrétních věcí je jednodušší přenechat personálu školky, který má nejlepší přehled, jaké vybavení je aktuálně potřeba pořídit.

Co může mateřská škola nabídnout na oplátku?

Zveřejnění sponzorů/dárců na webových stránkách www.msbrezany.cz a v prostorách mateřské školy.

Vaší podpory si velmi vážíme.

V případě Vašeho zájmu o poskytnutí sponzorského daru nás neváhejte kontaktovat.

Předem děkujeme

Mgr. Miluše Trojanová
ředitelka MŠ

Top