Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

PROJEKT EU

Název projektu: „Zkvalitnění výuky v MŠ Dolní Břežany” 

Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021159
Zahájení realizace projektu: 1. 9. 2021
Ukončení realizace projektu: 31. 8. 2023
Délka realizace projektu: 22 měsíců

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a je zaměřen na jednu z kombinací
následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní
rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT, extrakurikulární a rozvojové aktivity,
usnadňování přechodu dětí z MŠ do ZŠ a spolupráce s rodiči dětí/ žáků a veřejností.

Co je cílem projektu?
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a
budoucí směřování.

Vybrané aktivity:

Školní speciální pedagog
Cílem aktivity je poskytnout podporu školního speciálního pedagoga mateřským
školám, které začleňují do kolektivu minimálně tři děti s potřebou podpůrných
opatření.

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol (školských zařízení)
prostřednictvím vzájemných návštěv
Cílem je podpořit pedagogy mateřských škol ve zvyšování kvality jejich každodenní
práce při vzdělávání a výchově dětí, a to prostřednictvím vzájemné výměny
zkušeností mezi pedagogy z různých škol (školských zařízení).

Projektový den ve výuce
Cílem aktivity je rozvoj pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení
projektové výuky, která vede k rozvoji dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a
práci s heterogenní skupinou. Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory
společného vzdělávání a rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do jednoho z
následujících tří témat: polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání
a/nebo podpora podnikavosti, kreativity a logického myšlení.

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ
Cílem aktivity je poskytnout rodičům dostatečný prostor a informace pro včasné
rozmýšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na základní školu.
Mateřská škola zorganizuje odborně zaměřená tematická setkávání rodičů za účasti
externího odborníka na téma týkající se usnadnění přechodu dětí do základní školy.

Top