Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Charakteristika třídního vzdělávacího programu

Charakteristika TVP

TVP bude zpracováván v souladu s ŠVP PV s názvem „S námi není nikdo sám". Jejich obsah bude přizpůsoben potřebám a zájmům dětí. Ve třídě se bude převážně pracovat způsobem, který je motivován vzdělávacím programem Začít spolu. Jedná se o práci v centrech aktivit, doplněnou o množství rozmanitých manipulačních činností. TVP  je rozpracován do týdenních bloků, které jsou k nahlédnutí na nástěnce v šatně. Snažíme se každému jednotlivému dítěti vytvořit optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, sebedůvěry a samostatnosti. Dalším cílem TVP je šťastné dítě, které je odpovědné za vlastní chování a způsob života v něm, přiměřené jeho věku a schopnostem.
Tématické celky: Sv. Martin , Dušičky, Mikuláš, Vánoce, Masopust, Morana, Čarodějnice, Velikonoce, Den dětí , Tři králové.

Cíle TVP

Děti vykonávají činnosti v centrech aktivit. Smyslem je, aby při některých činnostech byly na starší děti kladeny vyšší nároky, starší děti pomáhaly mladším a celkově děti plnily činnosti přiměřené k jejich věku. Budeme se snažit o vytvoření kompaktního, přátelského kolektivu, ve které mohou děti svobodně vyjadřovat svůj názor, zároveň ale budou respektovat a tolerovat druhé. Dětem vytvoříme příjemné a bezpečné prostředí, pro jejich zdravý vývoj. Učíme je být kamarády. Chceme, aby na roky prožité v MŠ měly, co nejkrásnější vzpomínky. Učitelky budou nabízet dětem rozmanité druhy činností. Některé činnosti budou individuální, děti si mezi nimi budou moci vybrat, jiné budou společné. Děti budou též plnit individuální úkoly, které se budou slučovat v jeden celek(kolektivní práce). Děti budou učitelkami motivovány tak, aby se chtěly zúčastňovat co nejvíce činností nebo se je alespoň pokusily plnit. Základní metodou ve všech činnostech bude povzbuzení a pochvala. Třída se celoročně bude věnovat tradicím, zvykům, ochraně životního prostředí a významu přírody pro život člověka. Budeme rozvíjet schopnost komunikace, spolupráce, empatie a samostatného rozhodování. U předškolních dětí se navíc zaměříme na vytvoření základních klíčových kompetencí přispívajících k bezproblémovému vstupu dětí do školy.

Top