Mateřská školaDolní Břežany

Přihlásit

Covid - šatny

VÁŽENÍ RODIČE,
S OHLEDEM NA EPIDEMIOLOGICKOU SITUACI VÁS PROSÍME O ÚZKOU SPOLUPRÁCI A MAXIMÁLNÍ ZODPOVĚDNOST KE ZDRAVÍ VAŠICH DĚTÍ I ZDRAVÍ VŠECH DĚTÍ A ZAMĚSTNANCŮ V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
POKUD SE VE VAŠÍ RODINĚ OBJEVÍ JAKÉKOLI PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19 NEBO SE TYTO PŘÍZNAKY OBJEVÍ U VAŠEHO DÍTĚTE, PROSÍME RESPEKTUJTE HYGIENICKÁ OPATŘENÍ A KONTAKTUJTE NEPRODLENĚ SVÉHO DĚTSKÉHO LÉKAŘE.
ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY MUSÍ RESPEKTOVAT DOPORUČENÍ MANUÁLU MŠMT A DĚTI S PROJEVY SOUVISEJÍCÍMI S NÁKAZOU COVID-19 NEMOHOU DO KOLEKTIVU OSTATNÍCH DĚTÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ PŘIJMOUT. VELICE VÁM DĚKUJI ZA POCHOPENÍ A VSTŘÍCNOST.

MILUŠE VONDRÁKOVÁ, ŘEDITELKA MŠ

KROKY ŠKOLY V PŘÍPADĚ PODEZŘENÍ NA VÝSKYT NÁKAZY COVID-19
Školy mají povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že jsou povinny zajistit „oddělení dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro něj dohled zletilé fyzické osoby" (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy apod.), ale je vhodné těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:
1. příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do školy – dítě není vpuštěno do budovy školy
v případě dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce
2. příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně
dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo
k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných ve škole a současně informování
zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte ze školy
Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky
kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.
Zdroj: Manuál MŠMT

Top